Jak uzyskać zdolność kredytową dla kredytu hipotecznego?

 • Posted on: 21 May 2019
 • By: admin

Przed udzieleniem kredytu każdy bank dokonuje dokładnej analizy zdolności kredytowej klienta. Dopiero wynik tej analizy pozwala ocenić jaką ofertę otrzyma potencjalny kredytobiorca. Przeprowadzana analiza ma upewnić bank, że klient odda pożyczoną kwotę razem z odsetkami. Obowiązek przeprowadzenia takiej analizy nakładają na banki przepisy prawa bankowego.

Zdolność kredytowa to możliwość spłaty zaciągniętego kredytu razem z odsetkami w terminie wskazanym w umowie, dlatego też kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia odpowiednich dokumentów. Każdy bank posiada własną metodologię oceny zdolności kredytowej. Wykazana zdolność kredytowa znajduje odzwierciedlenie w postaci maksymalnej kwoty kredytu.

Co jest brane pod uwagę przy obliczaniu zdolności kredytowej?

W trakcie obliczania możliwości kredytowych klient bank bierze pod uwagę takie czynniki jak:

 • sposób zatrudnienia i okres jego trwania,

 • wysokość miesięcznego dochodu wnioskodawców,

 • liczba osób w gospodarstwie domowym,

 • historia kredytowa w BIK,

 • aktualnie zobowiązania (w tym także limity na kartach kredytowych czy kredyty odnawialne w kontach osobistych).

W trakcie oceny zdolności kredytowej banki biorą też pod uwagę dodatkowe parametry jak:

 • koszty utrzymania osoby w danym mieszkaniu,

 • koszt utrzymania mieszkania,

 • koszty utrzymania samochodu.

Banki przywiązują wagę przede wszystkim do ilości kredytobiorców i liczby osób pozostających na ich utrzymaniu, następnie ważna jest historia kredytowa (we własnym banku jak i poza nim) oraz terminowość w regulowaniu zobowiązań wobec US, ZUS czy KRUS. Ponadto bank jest zobowiązany ocenić stabilność źródła dochodu w całym okresie kredytowania. Dodatkowo w ramach tej analizy bank musi różne zjawiska, które mogą mieć miejsce w trakcie spłacania zobowiązania, a niosą ryzyko zaprzestania terminowej obsługi zobowiązania kredytowego. Samodzielnie można sprawdzić własną zdolność korzystając z internetowych kalkulatorów zdolności kredytowej, chociaż otrzymane wyniki powinny być traktowane tylko jako przybliżone do prawdziwych wartości. Wiążąca analiza zdolności jest wykonywana przez analityka bankowego.

Przy obliczaniu zdolności kredytowej za pomocą kalkulatora w internecie wymaga podania takich danych jak:

 • łączny dochód netto,

 • koszty utrzymania miesięcznie,

 • liczba osób w gospodarstwie domowym,

 • wartość kupowanej nieruchomości,

 • okres kredytowania w latach,

 • suma limitów kart kredytowych,

 • suma kredytów limitów odnawialnych,

 • suma rat już spłacanych kredytów,

 • suma obciążeń miesięcznych w parabankach.

Proces oceny zdolności zależy od procedur stosowanych w danym banku i dlatego też w sytuacji, gdy jeden bank odmawia kredytu hipotecznego drugi może go przyznać. Ogólnie mówiąc bank oblicza zdolność kredytobiorcy poprzez odliczenie wszystkich zobowiązań i kosztów utrzymania od uzyskiwanych dochodów. Suma, która pozostaje powinna być większa niż rata kredytu hipotecznego powiększona o zapas wymagany przez banki, aby zmniejszyć ryzyko nieprzewidzianych wydarzeń.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą wykazać się odpowiednim stażem działalności. Poza tym bank ocenia przede wszystkim dochody mające potwierdzenie w dokumentach, a przy ich braku po prostu odrzuci wniosek.

Każdy ma w pewnym stopniu wpływ na swoją zdolność kredytową poprzez takie czynności jak:

 • występując o kredyt o kredyt z pracującym małżonkiem (posiadając rozdzielność majątkową);

 • składając wniosek razem z innym członkiem rodziny, którego dochody podniosą zdolność kredytową;

 • zawarcie rozdzielności majątkowej, gdy jeden z małżonków nie posiada dochodów;

 • zapewnienie wyższego wkładu własnego;

 • zdecydowanie się na dłuższy okres kredytowania, co zapewni niższe comiesięczne raty;

 • konsolidacja już zaciągniętych zobowiązań lub ich wydłużenie, dzięki czemu comiesięczne raty będą niższe, a zdolność kredytowa wzrośnie;

 • i inne.