Działalność banków na rynkach finansowych

  • Posted on: 15 August 2015
  • By: admin

Gospodarstwa domowe deponują w bankach także oszczędności, które lokują na rachunkach terminowych. Pozwala to bankom na to, by część ich kredytów j miała charakter długoterminowy. Tradycyjnym rodzajem działalności banków jest przeprowadzanie transakcji na rynku walutowym, które dealerzy zawierają na zlecenie klientów i na rachunek swych banków. Z punktu widzenia rynków finansowych ważną rolą banków jest to, że oferują innym instytucjom linie kredytowe, które są wykorzystywane do finansowania operacji krótkoterminowych. Konkurencja ze strony rynku papierów dłużnych, na którym przedsiębiorstwa coraz częściej zaciągają kredyty w formie emisji obligacji, sprawia, że dochody banków z ich tradycyjnej działalności kredytowej stopniowo maleją. Dlatego banki komercyjne szukają nowych źródeł dochodów między innymi w ich zwiększonej aktywności na rynkach finansowych.

Powoduje to, że rosnącą rolę w bankach zaczęły odgrywać departamenty skarbu, a w nich dealing roomy, w których zatrudnieni przez bank dealerzy przeprowadzają transakcje związane z zarządzaniem ryzykiem, zarządzaniem płynnością, a także ze spekulacją i inwestowaniem. W odróżnieniu od banków komercyjnych banki inwestycyjne nie zajmują się działalnością depozytowo-pożyczkową. Nazwa banki inwestycyjne wzięła się głównie stąd, że doradzają one instytucjom, które inwestują na rynku kapitałowym. Od początku swej działalności banki inwestycyjne specjalizowały się także w plasowaniu na rynku emisji papierów wartościowych.

Podobnie jednak jak banki komercyjne, również banki inwestycyjne zwiększały w ostatnim czasie swą aktywność na rynkach finansowych. Stało się tak dlatego, że w wyniku wzrostu konkurencji i rozwoju nowych technologii, które obniżyły koszty dostępu do informacji, zmniejszyły się osiągane przez banki inwestycyjne dochody, jakie uzyskują one za pośrednictwo i doradztwo na rynku kapitałowym. Ponadto ogólny spadek stóp procentowych ograniczył wysokość pobieranych prowizji. Spowodowało to, że również banki inwestycyjne, podobnie jak banici komercyjne, zaczęły szukać nowych źródeł dochodów w przeprowadzaniu transakcji na rynkach finansowych. Specjalnością banków inwestycyjnych jest oferowanie złożonych instrumentów pochodnych, dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb klientów, którymi z reguły są duże firmy oraz różnorodne fundusze inwestycyjne. Sprzedając złożone produkty finansowe, banki inwestycyjne mogą liczyć na relatywnie duże marże. To banki inwestycyjne przyczyniły się do powstania i rozpowszechnienia się systemów monitorowania ryzyka.